Στατιστική

§2.1  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Βασικές έννοιες 1§2.2  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων 2

Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων 1§2.3  ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Μέτρα θέσης και διασποράς 1

Μέτρα θέσης 1ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ